Integriteit en privacy

De integriteitscode heeft als doel medewerkers, directieleden, leden van het College van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht, maar ook bedrijven en instanties die werken in opdracht van HIJN scholengroep, hun handelen binnen de specifieke context goed te kunnen laten interpreteren, beoordelen en afwegen.

In de integriteits- en gedragscode staan concrete regels en algemene gedragslijnen geformuleerd. De integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens HIJN scholengroep. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag. U kunt dan denken aan hoe om te gaan met geschenken van ouders en relaties, met privégebruik van telefoon en computer, of hoe om te gaan met bedrijven wanneer u verantwoordelijk bent voor inkoop.


Voor HIJN scholengroep is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. HIJN scholengroep spant zich in voor bescherming en correct gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam en adres. In het privacy reglement leerlingen kunt u lezen op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.
Heeft u een klacht of een vraag over onze werkwijze bij de behandeling of verwerking van uw persoonsgegevens? Meldt u dan bij onze functionaris gegevensbescherming, Steven Kant, fg@hijnscholengroep.nl.  

Klachtenregeling

HIJN scholengroep probeert klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan er ondanks de inzet en positieve instelling van iedereen wel eens iets misgaan. Veelal gaan de vragen/ klachten over lessituaties, onderwijsresultaten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.