Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

HIJN scholengroep kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die bestaat uit personeelsleden, leerlingen en ouders van de verschillende scholen. De GMR praat over thema’s op stichtingsniveau, zoals het meerjaren strategisch beleidsplan, het financieel beleid, de klachtenregeling van de stichting en de centrale ondersteuning. Een GMR kan ook het initiatief nemen om een onderwerp aan te snijden wanneer dit een meerderheid van de scholen betreft. De voorzitter van de GMR is Dirk Struijk en de secretaris is Edwin Wolswinkel.

Medezeggenschap is binnen HIJN scholengroep geregeld op schoolniveau en op stichtingsniveau. 

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor deze raad. De MR praat onder andere over de onderwijskundige doelen van de school, het schoolplan, het financieel beleid van de school en de organisatie van de school. Meer informatie over de MR op een bepaalde school, kunt u opvragen bij de leiding van de school.