Jaarverslag 2023

Sturing geven aan de gefuseerde organisatie

Het jaar 2023 was het startjaar voor HIJN scholengroep. Op 1 januari 2023 fuseerde de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Nieuwegein/IJsselstein e.o. (Cals College) met de Stichting Open Oecumenische Scholen voor Voortgezet Onderwijs Houten (Houtens en College de Heemlanden) en zijn we HIJN scholengroep geworden: een stichting met vier scholen voor voortgezet onderwijs in Houten, IJsselstein en Nieuwegein. Met vier scholen en ruim 5.000 leerlingen hebben we de ambitie om een krachtige nieuwe speler te zijn in onze onderwijsregio.

Voor deze gefuseerde situatie is een tijdelijk strategisch beleidsplan opgesteld (Koersplan 2023-2025). Dit koersplan is gebaseerd op de doelen die we met de fusie nastreven en op de schoolplannen van de vier afzonderlijke scholen. Als bestuur kiezen we ervoor om – op basis van geïnformeerd vertrouwen – bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder, slim en zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen (subsidiariteitsbeginsel). De scholen blijven vanuit hun huidige locaties het onderwijs verzorgen en de huidige overzichtelijkheid, toegankelijkheid en herkenbaarheid van de verschillende scholen blijven daarbij gehandhaafd.

Lees het gehele voorwoord

We werken gezamenlijk toe naar een situatie waarin de som meer is dan de afzonderlijke delen. Hierin moet de toegevoegde waarde van HIJN scholengroep duidelijk worden. Dit proces vraagt niet alleen tijd, maar ook een cultuuromslag, zowel bij de rectoren als de medewerkers, en vereist een zeer zorgvuldige aanpak. In 2023 hebben we hierin de eerste stappen gezet en hebben de directies van de scholen en de stafdiensten op allerlei terreinen effectief samengewerkt. Ook leveren onze vier scholen een oprechte en solidaire bijdrage aan de belangen van het geheel en van elkaar. De dialoog en het samen leren met de ander versterkt en verrijkt ons en verhoogt onze kwaliteit. Zo zijn er bijeenkomsten geweest met de examensecretarissen, vertrouwenspersonen, ondersteuningscoördinatoren en de voltallige schoolleiding.

In het eerste fusiejaar lag de focus op het ontwikkelen van de stafdiensten en de synchronisatie en verbetering van beleid, de belangrijkste randvoorwaarde om als één organisatie te functioneren. Dit betekent concreet dat onze drie stafafdelingen vooral bezig zijn geweest met het opzetten en inrichten van één ICT-systeem en een gezamenlijke personeels- en financiële administratie in een nieuwe AFAS-omgeving. Al deze transities vragen veel aandacht van de stafmedewerkers.

Terugkijkend op het eerste fusiejaar zijn wij er trots op dat de vier scholen en de stafdiensten in een korte tijd vorm en inhoud hebben gegeven aan HIJN scholengroep. Wij bedanken alle medewerkers van de scholen voor hun inzet in het afgelopen schooljaar en blijven in 2024 met elkaar hard werken aan het best denkbare onderwijs voor onze leerlingen.

Debby Dacier
voorzitter college van bestuur HIJN scholengroep

Een krachtige nieuwe speler

Missie en strategie

Wij zijn

College de Heemlanden
havo, atheneum en
atheneum-plus
Houtens
mavo, havo-kansroute en
beroepsgericht onderwijs
Cals College IJsselstein
atheneum, havo, mavo,
kader en basis
Cals College Nieuwegein
havo, atheneum, gymnasium,
tweetalig onderwijs en technasium

Onderwijs in cijfers

Heemlanden

83,3%
havo
6,33
havo
6,29
havo
88,2%
vwo
6,63
vwo
6,60
vwo

Houtens

100%
basis
6,22
basis
6,39
basis
76,2%
kader
5,98
kader
6,41
kader
91,6%
mavo
6,43
mavo
6,40
mavo

Cals IJsselstein

96%
basis
6,40
basis
6,39
basis
92,9%
kader
6,41
kader
6,41
kader
89,2%
mavo
6,22
mavo
6,40
mavo
76%
havo
6,46
havo
6,29
havo

Cals Nieuwegein

70,9%
havo
6,14
havo
6,29
havo
86%
vwo
6,45
vwo
6,60
vwo

Legenda

Slagingspercentage

Gemiddeld examencijfer

Landelijk gemiddelde

Bronnen: Vensters managementinformatie 2023, Bestuursverslag 2023-2024. DUO - Examenmonitor Voortgezet Onderwijs 2023


5048
totaal aantal
leerlingen HIJN

2199
leerlingen
Cals Nieuwegein

799
leerlingen
Cals IJsselstein

1460
leerlingen
Heemlanden

590
leerlingen
Houtens

Samenwerking scholen

De samenwerking tussen de verschillende HIJN scholen komt op gang. We zien dat tussen de Houtense scholen het inspringen van docenten op de ander school steeds meer voorkomt. We verwachten dat de fusie op termijn tot een zelfde flexibiliteit tussen alle HIJN-scholen leidt.

Cals
Nieuwegein:
259 medewerkers

Houtens:
66 medewerkers

HIJN
centraal:
30 medewerkers