Jaarverslag 2022

2022 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar, waarin de medewerkers wederom al hun creativiteit moesten inzetten om goed onderwijs aan onze leerlingen te kunnen blijven verzorgen.

De duur en complexiteit van de coronacrisis (die ook in 2022 nog tot maatregelen in het onderwijs leidden) hebben veel impact gehad op onze scholen en organisatie. In de komende periode zal veel aandacht moeten uitgaan naar het herstel van ontwikkel- en leerachterstanden van leerlingen en tegelijkertijd naar een omvorming van het onderwijs naar een duurzaam houdbaar systeem, ook in de wetenschap dat de krapte op de arbeidsmarkt op middellange termijn niet zal afnemen.

Mede in dit kader zijn we in 2022 de voorbereidingen gestart voor een bestuurlijk-juridische fusie met de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs in Nieuwegein en IJsselstein e.o. op 1 januari 2023. Dit heeft er toe geleid dat we vanaf 1 januari HIJN scholengroep zijn geworden: een stichting met vier scholen in Houten, IJsselstein en Nieuwegein.

Lees het gehele voorwoord

Afgelopen jaren hebben we veel extra middelen ontvangen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen en de werkdruk bij medewerkers te verlagen. Een deel van deze middelen kon in 2022 nog niet worden ingezet. Dit zetten we de komende jaren alsnog doelmatig in. De scholen zijn hierbij in de lead.

Ondanks alle wereldwijde, landelijke en regionale uitdagingen die op ons pad komen, gaan we 2023 met vertrouwen in. Met vertrouwen in onze medewerkers, die elke dag weer bijdragen >aan de groei van de leerlingen die onze toekomstige generatie zijn.

Wij zullen als nieuw bestuur daarbij alles doen om onze scholen optimaal in staat te stellen om het best denkbare onderwijs te verwezenlijken, passend bij het kind, de schoolgemeenschap en de maatschappij waarvan wij deel uitmaken.

College van bestuur HIJN scholengroep

Jeroen Kwaaitaal, lid
Dick Looyé, voorzitter

Open, betrokken en ambitieus

Missie en strategie

Wij zijn HIJN

College de Heemlanden
havo, atheneum en
atheneum-plus
Houtens
mavo, havo-kansroute en
beroepsgericht onderwijs
Cals IJsselstein
atheneum, havo, mavo,
kader en basis
Cals Nieuwegein
havo, atheneum, gymnasium,
tweetalig onderwijs en technasium

Onderwijs in cijfers

Heemlanden

6,3
havo
91%
havo
6,2
havo
9,4
havo
6,4
vwo
92%
vwo
6,3
vwo
9,6
vwo

Houtens

6,0
vmbo-b
93,8%
vmbo-b
6,9
vmbo-b
8,2
vmbo-b
6,2
vmbo-k
95,8%
vmbo-k
7,0
vmbo-k
7,8
vmbo-k
6,3
vmbo-(g)t
94,6%
vmbo-(g)t
7,1
vmbo-(g)t
8,1
vmbo-(g)t

Cals IJsselstein

6,6
vmbo-b
100%
vmbo-b
7,1
vmbo-b
9,3
vmbo-b
6,2
vmbo-k
98,9%
vmbo-k
7,0
vmbo-k
9,3
vmbo-k
6,1
vmbo-(g)t
93,9%
vmbo-(g)t
6,7
vmbo-(g)t
9,1
vmbo-(g)t
6,3
havo
98%
havo
6,2
havo
9,4
havo

Cals Nieuwegein

6,0
havo
86,1%
havo
6,8
havo
9,4
havo
6,2
vwo
87%
vwo
6,8
vwo
9,5
vwo

Legenda

Gemiddeld examencijfer

Slagingspercentage

Tevredenheid leerlingen

Veiligheid

Bron: Scholen op de kaart

273
medewerkers

417
medewerkers

In- en uitstroom medewerkers

Heemlanden

Houtens

Verzuim

Het verzuimpercentage is in 2022 8,0% ten opzichte van 6,1% in 2021. We zien vooral op College de Heemlanden een stijging.

Ziekteverzuim College de Heemlanden

Vooral in het OOP is het verzuim hoog. Dit is deels te verklaren door langdurig verzuim door een kleine groep collega’s, maar hierdoor wordt het percentage sterk beïnvloed. De verzuimfrequentie is sterk toegenomen. Over het algemeen wordt dit gezien als een signaal dat de werkdruk als hoog wordt ervaren. 

Ziekteverzuim Houtens

Houtens kende in 2022 een gemiddeld verzuimpercentage van 6,5%, een daling ten opzichte van 2021. Op Houtens wordt het kortdurend verzuim steeds bepalender in het totale verzuimpercentage. De verzuimfrequentie is ook hier sterk toegenomen. Over het algemeen wordt dit gezien als een signaal dat de werkdruk als hoog wordt ervaren.

In- en uitstroom medewerkers

IJsselstein

Nieuwegein

Verzuim

Het verzuimpercentage is in 2022 5,3% ten opzichte van 3,4% in 2021. Gedurende de coronaperiode in 2022 hebben we wel veel te maken gehad met thuiswerken en isolatie van medewerkers maar konden we dat redelijk opvangen door het online lesgeven. In die periode was het ziekteverzuim laag.

In 2022 was er bijna geen sprake meer van een lockdown en werd er weer op school gewerkt. Dit leidde tot een ziekteverzuimpercentage dat op het landelijk gemiddelde ligt voor het voorgezet onderwijs.

2054
leerlingen op SOOSVOH

1470
Heemlanden

584
Houtens

2989
leerlingen op Cals College

826
IJsselstein

2163
Nieuwegein

Staat van Baten en Lasten SOOSVOH

BATEN
Rijksbijdragen20.617.235
Overige overheidsbijdragen152.132
Overige baten687.466
Totaal21.456.834
LASTEN
Personeelslasten17.731.583
Afschrijvingen400.031
Huisvestingslasten344.428
Overige lasten2.262.531
Totaal20.738.573
SALDO BATEN EN LASTEN
Totaal718.260

Staat van Baten en Lasten Cals College

BATEN
Rijksbijdragen32.033.000
Overige overheidsbijdragenn.v.t.
Overige baten831.000
Totaal32.864.000
LASTEN
Personeelslasten29.712.000
Afschrijvingen1.480.000
Huisvestingslasten1.682.000
Overige lasten2.806.000
Totaal35.679.000
SALDO BATEN EN LASTEN
Totaal-2.815.000